โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้สยามคอมพิวเตอร์