โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯเชียงรายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1และม.4ปี2563 รับสมัครถึงวันที่ 4 กันยายน  2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยรับสมัครนักเรียน