เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย   ได้ทำ MOU กับ Chengdo TrueShine Tourism Consulting เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียน ในโครงการ School teaching voluntourism project cooperation contract โดยจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนวัดกองทราย  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่