วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  โรงเรียนวัดกองทราย อำเภอสารภี   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  โดยว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน