วันพุธ ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖๑   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนายวินัย  ไพยารมณ์    เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มาฆบูชา  เจริญสมาธิ”   ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธนางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์  และคณะครูนักเรียน  ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่บ้านบ้านไร่  ร่วมกัน จัดกิกรรม “มาฆบูชา  เจริญสมาธิ”   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
 ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
– จาตุร แปลว่า 4
– องค์ แปลว่า ส่วน
– สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ นั่นเอง
 ชาวพุทธไทยทั่วถิ่นถือเป็นวันสำคัญยิ่ง

โรงเรียนบ้านไร่ได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี    การเขียนบรรยายภาพ และ การเขียนเรียงความ  ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระอธิการดนัยนันทธัมมิโก  เจ้าอาวาสวัดร้อยจันทร์ มานำนักเรียนสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและแสดงธรรมบรรยาย และการฝึกภาวนาสมาธิ   ให้แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่   ผู้นำชุมชน   และประชาชาชน