วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสว่าง  สายคำอ้าย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไร่ เป็นประธานในพิธี และนางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นางสาวสุจินดา อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่  ได้ชี้แจงความเป็นมาของการจัดงานจัดงานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านไร่ ประจำปีการศึกษา 2561  ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ   โรงเรียนบ้านไร่จึงได้จัดกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 . เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
3. เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว
4. เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของแม่และลูกที่พึงปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี
5. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้มีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองดังนี้

การประกวดผลงาน การระบายสีภาพ  การวาดภาพระบายสี การเขียนบรรยายภาพ การทำบัตรอวยพรวันแม่ การเขียนเรียงความวันแม่แห่งชาติ และมีการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน  การกราบแม่แสดงความรักของแม่และลูก      ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่