โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เชียงรายรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4รับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์