โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม  2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ