โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่น2 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัยรุ่นที่2