มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานโครงการพี่นำน้องรักษ์นำ้ตามแนวพระราชดำริพ.ศ.2561 สมัครได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ พี่นำน้องรักษ์นำ