โครงการประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านนวัตกรรมพื้นบ้าน  รายละเอียดด ังต่อไปนี้ต่อต้านการทุจริตผ่านนวัตกรรมพื้นบ้าน