แจ้งเวียนผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนมิถุนายน  2563 ราละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งเวียนนวัตกรรมในบัญชี