แจ้งมติเถรสมาคมกำหนดจัดวันสอบธรรมสนามหลาวงประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ แจ้งมติเถรสมาคม