แจ้งกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา2562 แจ้งให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้อุปถัมป์สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงค์ในการจัดสอบในวันที่ 29-30 พ.ย.62 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง