รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ >  ...

รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้ขวดน้ำมหัศจรรย์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวพรรณี   ตาคำแสง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง...

รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเล็ก โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนบ้านไร่ ชื่อผู้ศึกษา   นางทิพย์สุนีย์  ทิพย์ปะละ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่  อำเภอหางดง...

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด  การปลูกผักกาดกวางตุ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา           :    นายนิติธาดา  หล้าสา สถานศึกษา         :    โรงเรียนบ้านห้วยตอง  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่...

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยตอง

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพื่อพัฒนาทักษะการเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ชุด หนูมิ้งค์รักสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาผลการใช้คู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต...

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ ด้วยหนังสือการ์ตูน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์...

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

คลิกที่นี่...

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องการพัมนาหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาส ปี พ.ศ.2559

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรื่องการพัมนาหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาส ปี พ.ศ.2559 โดย นายพิเชฐ  คำรินทร์  ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...

การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

การศึกษาปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการออกกลางคันหรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษา...