จังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร