จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2ก.ค.62