จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540