เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร