จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ2540 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร