เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะปี 2564 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ประกาศสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ