อำเภอหางดงประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ อ.หางดงคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ