อำเภอสันป่าตองรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ