องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) แจ้งเปิดบริการครบทั้ง4ภาค ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป รายละเอียด  ัดงต่อไปนี้ อพวช.เปิดให้บริการ