หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการพ.ศ.2561ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ หลักสูตรฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการพ.ศ.2561