สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขยายเวลาส่งผลงานวิจัยใหม่เป็นภายในวันที่ 21 พฤษภาคม  2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ขยายเวลาส่งงานวิจัย