สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ สำนักปลัดกระทรวงศธ.แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียน