สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดทำข่าวสคบ. สามารถสแกน QR CODE ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือ รายละเอียดดังต่อไปนี้ สคบ.