สรรหาและสอบคัดเลือกรองผอ.สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ(ฝ่ายบริหารและสื่อสาร) คัดเลือกรองผอ.สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ