สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวด ส่งภายใน 11 ตุลาคม 2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้สภาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์