วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษา ราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 9 กิจกรรมในกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 เปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าห้องประชุมทุ่งอ้อ