วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์ เดชะบุญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน2562 ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่