วันที่ 10 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตสุจริต และมอบนโยบาย/บรรยายพิเศษ แนวดำเนินการขับเคลื่อน เขตสุจริตไม่คิดคอร์รับชั่นประจำปี 2562 โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง เริ่มจากร้องเพลงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้นเป็นการดำเนินการอบรมโดยนางบุปผา  โพธิเศษ และนางสาวพิมพินันท์  แสงอุทัย ป.ป.ช.จังหวัด วิทยากร บรรยายหัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมโดยปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่  ช่วงบ่ายเป็นเขตสุจริตไม่คิดคอรับชั่นเปิดอภิปรายและตอบข้อคำถามข้อสงสัย