วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับสถานศึกษาเพื่อรองรับการรายงานในระบบ e-Budget ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี นางชุติมา มีพฤกษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดอบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบันทึกรายการบัญชีของสถานศึกษา และนำข้อมูลทางการเงินตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 บันทึกในโปรแกรม e – budget และได้จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ โดยจัดอบรม เป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ดังนี้
– รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่วางและอำเภอดอยหล่อ จำนวน 48 โรงเรียน จำนวน 88 คน
– รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอหางดง และอำเภอสารภี จำนวน 40 โรงเรียน จำนวน 68 คน
ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่