วันที่ 20 เมษายน  2564 เวลา 09.00 น.นางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนกงานฯที่ปฏิบัติงานในสำนักงานวันนี้ สรงน้ำพระประจำสำนักงานฯและพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองแห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง