วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น นายไพโรจน์  เดชะบุญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 4 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งงครูผู้ช่วยสังกัดสำษาเชียงใหม่เขต 4 เพื่อส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาโดยดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ โรงเรียนในอำเภอดอยหล่อ บ้านเหล่าเป้า บ้านใหม่หนองหอย บ้านสามหลัง กรป.กลางอุปถัมภ์ อำเภอแม่วาง บ้านใหม่สวรรค์ อำเภอสันป่าตองโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) วัดกู่คำเมธาวิสัยคณาธร บ้านห้วยส้ม วัดโรงวัว  อำเภอสารภี โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเทพารามวัดกองทราย วัดนันทาราม วัดบวกครกเหนือ วัดท่าต้นกวาว วัดศรีโพธาราม บ้านสันทราย วัดแม่สะลาบ บ้านปากเหมือง โรงเรียนในอำเภอหางดง บ้านสันป่าสัก บ้านปง บ้านตองกาย วัดศรีล้อม บ้านดง บ้านท้าวบุญเรือง วัดศรีสว่าง บ้านฟ่อน บ้านป่าตาล รวม 28 คน/ โรงเรียน ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ