วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าและตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดและเอกสารประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2563 การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมสันป่าตอง