วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและสำรวจความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดในสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยการใช้แบบทดสอบเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและแนวทางสู่การเป็นข้าราชการสุจริตและใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการภายในเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของสพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ และตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” แทนการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรค COVID 19 ณ ห้องประชุม สันป่าตอง