วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 14.00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายไพโรจน์  เดชะบุญ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล เรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 37 โรงเรียน การจัดทำใบระดมความคิดเห็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ การจัดทำ timeline ของโรงเรียนในโครงการ

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ