วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานของโรงเรียนและการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนปีการศึกษา 2561 รุ่นที่2 กลุ่มเป้าหมายเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน ครูจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย และโรงเรียนเทศบาล 1โรงเรียนละ 1 คน รวมผู้เข้าประชุม 92 คน ประชุม ณ ห้องประชุม สันป่าตอง