วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ ห้องประชุมหางดง