วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหางดง มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกลุ่มต่างๆเสนอโครงการจำนวน 41 โครงการ