วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ได้แจ้งเรื่องการมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในการนี้ นายกิตติภัชกนก ธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้ พบปะ พูดคุย แนะนำตัว แจ้งนโยบาย และเปิดโอกาสให้โรงเรียนแสดงความคิดเห็น