วันที่ 14 มีนาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบฯ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ