วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแสดงความสมัครใจถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านดอยหล่อ โอนไปสังกัดอิงค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ณ โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่าน พลเอก โกศล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผลการนับคะแนนเสียงลงคะแนนแสดงถึงความสมัครให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ 100 สมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 ฝ่าย