วันที่ 3 – 4 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP” ณ ห้องสารสนเทศฯ อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 3 มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทั้ง 5 อำเภอ และการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติให้ความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. นายอดิเทพ อภิวงค์งาม นักวิชาการคลังชำนาญการ
2. นางอัญชลี ธิพงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
3. นางสาวอาริศา หลวงซุ้ย นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ได้สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการ และผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองปฏิบัติการใช้งานในระบบ e-GP ระยะที่ 4 เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในสถานศึกษา และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิก ระยะที่ 4 ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ