วันที่ 28  ธันวาคม  2563 เวลา 13.30 น. นางวรางคณา  ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานเปิดกิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าทำงาน เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสุขภาวะ อีกทั้งยังทำให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรต่อหน่วยงาน และยังเป็นการปลูกฝังความมีจิตอาสาแก่บุคลากร เป็นการทำความสะอาคครั้งใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาดตลอดทั้งวัน โดยหยุดทำงานปกติอื่นๆ จุดที่ทำความสะอาดดังนี้ โต๊ะทำงาน กล่องใส่แฟ้มเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร อุปกรณ์สำนักงานในกลุ่มของตนเอง พื้นที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ ประกอบกับระหว่างนี้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานฯด้วย  พิธีเปิด ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารทุ่งอ้อ
ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ