รายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ o-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงสุดในแต่ละรายวิชาดังนี้
วิชาภาษาไทย เด็กหญิงพิชญาดา  รักษาเผ่าพันธุ์ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม ได้คะแนนสูงสุด 96.50 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงภัทราพร  ธิโนชัย และเด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ) ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงพนัชกร  กันทา โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน , เด็กหญิงศตพร  สมหวาน      โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์ฯ)ได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนนและเด็กชายปฏิภาณ  แสงท้าว โรงเรียนวัดประชาเกษม                              ได้คะแนนสูงสุด 80 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์เด็กชายชุติเดช  แต้มไว โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)  ได้คะแนนสูงสุด 81.65 คะแนน