วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานปล่อยขบวนรถโครงการนิเทศบูรณาการเชิงพื้นที่ปีงบประมาณ 2563 ได้มีกิจกรรมที่สำคัญหลายกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมที่ 1 การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียนในสังกัด เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นให้ปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศโดยกำหนดปฏิทินการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายไพโรจน์เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผอ. สพป. เชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานกรรมการนายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ. ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่เขต 4 และผอ. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่เยี่ยมชั้นเรียนติดตามนโยบายของสพป.เชียงใหม่เขต 4 และของสพฐ.