วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมทบทวนอัตราค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดิมเป็นอัตราค่าใช้จ่ายไปราชการปรับปรุง ณ วันที่ 26 มกราคม 2556 ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ